Convocatorias Locales de Catalunya2021 – Universidad de Girona: 40 plazas de Administrativo

Convocatoria

En el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña nº 8418, de 26 de mayo de 2021, se convoca un proceso selectivo para el ingreso en la escala administrativa, grupo C, subgrupo C1, por el sistema de concurso oposición y turno libre, de 40 plazas de Administrativo, para la Universidad de Girona.

El plazo de presentación de solicitudes es 27 de mayo al 23 de junio de 2021.

Esta oposición es interesante porque:

  • Titulación mínima: desde Bachiller o equivalente.
  • Solo consta de 22 temas.
  • Pruebas tipo test.

Temario recomendado
Más información


Funcions de les places a proveir:

  • Donar suport en l’àmbit administratiu a les necessitats de la seva unitat de treball i executar la documentació administrativa corresponent d’acord amb la normativa vigent i les instruccions del cap.
  • Atendre i informar als usuaris interns i externs donant resposta o canalitzant les seves consultes.
  • Actualitzar la informació del seu àmbit d’actuació en els diferents canals de comunicació de la Universitat,així com a les aplicacions informàtiques de suport del seu àmbit de treball.
  • Col·laborar en la identificació de necessitats, fer propostes i participar activament en el manteniment imillora dels processos, circuits i procediments administratius del seu àmbit de treball.
  • Col·laborar i donar suport en l’organització de les activitats de la unitat de treball.
  • Elaborar, organitzar, tramitar i controlar la documentació i els terminis dels diferents processos inherents alseu àmbit de treball així com tancar, arxivar i custodiar els documents i els expedients propis del seu àmbit detreball per garantir-ne l’accés, la disponibilitat i la transferència a l’arxiu.
2021 – Universidad de Girona: 40 plazas de Administrativo